За какво служи европейската здравна карта

Европейската здравна карта е безплатна карта, чрез която, в случай на нужда, се получава достъп до държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.

Картата се издава от националния доставчик на здравноосигурителни услуги на страната на постоянно пребиваване.

Европейската здравна карта:
• не замества пътническата застраховка. Тя не покрива частно здравно обслужване или разходи като полет за връщане у дома или изгубени/откраднати вещи,

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) има следните основни характеристики:
• тя е поименен индивидуален документ.
• нейната цел е да безопасни медицински условия на осигуреното лице по време на престоя му в друга държава.
• не покрива разходите, ако пътуването в чужбина е с цел получаване на лечение,
• не гарантира безплатно обслужване. Тъй като здравноосигурителната система на всяка държава е различна, услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в друга държава.

Моля, имайте предвид, че когато промените обичайното си местопребиваване, като се преместите в друга страна, трябва да се регистрирате в здравната система на новото местопребиваване с формуляр S1 , а не да използвате ЕЗОК, за да получавате медицинска помощ.

ЕЗОК дава възможност притежателят ѝ да получи обезщетение за платени от него медицински разходи, но само ако те са били инцидентни, т.е. ако е била необходима спешна помощ. Разходите, направени за лечението, ще бъдат възстановени от съответната здравна институция на страната, която е издала европейската здравна карта и в която лицето си е плащало здравните осигуровки. Картата може да се използва само в случаите на пътуване с:
• туристическа;
• служебна;
• учебна цел.

Ако обаче самата цел на пътуването е лечение на съществуващо заболяване, планирана интервенция или дългосрочно лечение, то картата не може да се използва.

В случай на правомерно използване на Европейската карта, здравната институция по местоживеене е длъжна да изплати обезщетение. За да се получи това обезщетение, обаче, е задължително лицето да е било здравно осигурено в момента, в който му е била оказана медицинската помощ. Ако в по-късен етап лицето прекъсне здравноосигурителните си права, съответната здравна институция не може да му откаже изплащането на компенсацията на това основание.

Притежанието на европейска здравна карта гарантира същото обслужване, същите тарифи и същите процедури в държавата-членка на престой, както това, което получават нейните граждани.

Подаване на заявление за издаване на Европейска здравно-осигурителна карта:
Заявлението за издаване на ЕЗОК се подава в здравноосигурителната институция, в която се осигурявате и която отговаря за покриването на вашите разходи за здравно обслужване.

За да имате право да получите карта, трябва да бъдете застраховани или здравно осигурени в националната социално-осигурителна система в някоя държава, членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.

Лица от страни извън ЕС, които пребивават законно в ЕС и са здравно осигурени в държавна схема за социална сигурност, също имат право на карта. Гражданите на страни извън ЕС обаче не могат да използват своята ЕЗОК за лечение в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

Be the first to comment

Вашият коментар