Новата програма на правителството за българите в чужбина

Новата програма на правителството за българите в чужбина има 2 приоритета и 15 мерки, с които да ги реализират.

Като цяло управленската програма на управляващото мнозинство обхваща 20 области, за които правителството на България набелязва 65 конкретни приоритета (2 от които са за българите в чужбина. За да могат да се реализират, правителството е набелязало 902 мерки (15 от които са за българите в чужбина).

В тази статия е изложена само частта от правителствената програма, която касае българите в чужбина. В нея е подчертан един приоритет, който е пряко насочен към българите в чужбина- да се води целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

Правителството на Бойко Борисов си поставя две цели за сънародниците ни извън България:

  1. Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание на българските общности в чужбина, и съдържа девет мерки.
  2. Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите на българите зад граница, и съдържа шест мерки.

Приоритетът в програмата на правителството за периода 2017-2020 г. се отнася за над 2 500 000 българи в чужбина.

ПРИОРИТЕТ 3: Целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.

Цел 6: Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание на българските общности в чужбина.

Мярка 30: Поддържане на постоянни контакти на всички равнища със съответните компетентни държавни институции за осигуряване на правителствена подкрепа за нуждите на българските общности.

Мярка 31: Защита на правата на българските общности, включително чрез пълноценното използване на международните инструменти и организации.

Мярка 32: Разширяване на партньорството и сътрудничеството с активни организации на българските общности.

Мярка 33: Стимулиране обучението на български език зад граница.

Мярка 34: Защита на правата и интересите на българските общности, свързани с преподаването на майчин език, осигуряване на учебници.

Мярка 35: Опазване и възстановяване на българското културно-историческо наследство.

Мярка 36: Насърчаване на трансграничното сътрудничество.

Мярка 37: Подобряване на качеството на консулските услуги – оптимизиране на работните процеси в консулските служби, съкращаване на сроковете, редовно провеждане на изнесени консулски дни.

Мярка 38: Въвеждане на електронни консулски услуги след консултации с потребителите.

Цел 7: Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите на българите зад граница.

Мярка 39: Приемане на стратегия за оказване на подкрепа на българите зад граница.

Мярка 40: Гарантиране на правото на облекчено получаване на българско гражданство на чуждестранни граждани с български етнически произход съгласно Конституцията на Рeпублика България.

Мярка 41: Увеличаване на средствата и кадровия капацитет във всички звена в българските институции, отговорни за различните политики, касаещи нашите сънародници зад граница.

Мярка 42: Програми за финансиране на български организации и медии зад граница съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.

Мярка 43: Създаване на български културно-информационни центрове в местата с големи български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения.

Мярка 44: Увеличаване на броя на студентите, докторантите и специализантите от български произход в нашите университети.

Освобождаване от здравноосигурителните вноски в България на българите, живеещи в чужбина

Запор на банковите сметки в чужбина за натрупани дългове в България

Be the first to comment

Вашият коментар