Постоянно пребиваване в държава от Европейския съюз

Ако в продължение на 5 години непрекъснато сте живели законно като работещ в друга страна от ЕС, автоматично получавате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

При определяне на непрекъснатостта на вашето пребиваване не се вземат предвид:
• временни отсъствия (по-малко от 6 месеца годишно),
• по-дълги отсъствия за задължителна военна служба,
• едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност, раждане, сериозно заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.
Условия за получаване на право на постоянно пребиваване по-рано.

Можете да получите право на постоянно пребиваване по-рано, ако спрете да работите, тъй като:
• сте се пенсионирали и сте работили в страната през последната година или сте живели там непрекъснато в продължение на 3 години;
• вече не сте трудоспособен и сте живели в съответната страна непрекъснато в продължение на 2 години;
• вече не сте трудоспособен поради злополука на работното място или професионално заболяване. В този случай имате право да останете, независимо колко време сте живели в страната преди злополуката или заболяването.

Документ за постоянно пребиваване
Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни. Документът за постоянно пребиваване не е задължителен.

Документът за постоянно пребиваване може да ви е от полза при уреждането на различни административни формалности. Властите вече нямат право да изискват от вас да доказвате, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н.

Ако поискате от властите да ви издадат документ за постоянно пребиваване, те трябва да сторят това в най-кратки срокове и за не по-висока такса от таксата за граждани на тази страна за издаване на лични карти. Ако не го направят, можете да се свържете със съответната служба за помощ

Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

За да получите такъв документ, трябва да представите:
• доказателство, че сте живели законно в страната 5 години. Компетентните органи могат например да поискат от вас да представите валидно удостоверение за регистрация, издадено при пристигането ви, и/или други документи (например трудови договори, данъчни декларации, договори за наем или фактури за комунални услуги)
или
• доказателство, че сте преустановили работа и отговаряте на условията за предсрочно получаване на право на постоянно пребиваване.

Депортиране
В изключителни случаи държавата, в която живеете постоянно, може да вземе решение да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени основанията за депортирането и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Източник: сайт на ЕС

Разяснителна информация за кандидатстване за Европейска професионална карта

Няма автоматично признаване на университетските дипломи е ЕС

Социално-осигурителни права в Европейския съюз- електронни формуляри

Be the first to comment

Вашият коментар