NIE- удостоверение за временна регистрация в Испания на гражданин на ЕС

NIE- удостоверение за временна регистрация

Всеки гражданин на държава-членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство, имат право на пребиваване на територията на испанската държава за повече от три месеца, ако:

* Лицето е работи за чужда сметка или е самостоятелно заето лице /autonomo/
* Разполага с достатъчно ресурси за себе си и евентуално за останалите членове на семейството, за да не се превърнат в тежест за социалната система по време на тяхното пребиваване. Също така трябва има здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Оценката за финансовите ресурси се прави индивидуално, като се взема предвид семейно положение на кандидата. Финансовите средства се смятат за достатъчни когато са повече от сумата, която всяка година се определя от Закона за държавния бюджет за получаване на финансова помощ от държавата.
* Лицето е студент и е записан в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието.

Да има здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Разполага с достатъчно ресурси за себе си и евентуално за останалите членове на семейството, за да не се превърнат в тежест за социалната система по време на тяхното пребиваване.

Необходими документи:
Представят се оригинали и копия на документите, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.
1). Попълнен формуляр (EX-18) в два екземпляра.
2). Валиден паспорт или национален документ за самоличност.
3). В зависимост от трудовата заетост:

Ако лицето работи за чужда сметка трябва да предостави някои от следните документи:
– Оферта за работа или удостоверение за трудова заетост, на които задължително да са посочени: името и адреса, идентификационния код на фирмата /SIF/ и кодът на котизиращата сметка в социалното осигуряване /código cuenta de cotización/.
– Работен договор, регистриран в службата по заетостта или изпратено съобщение за контратирането на лицето и условията на договора посредством платформата Contrat @.

Ако лицето работи за своя сметка трябва да предостави някои от следните документи:
– Регистрация в службата на икономическите дейности- Censo de Actividades Economicas
– Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

Ако не се упражнява трудова дейност в Испания трябва да представи:
– Здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Пенсионерите трябва да представят сертификат, с който да удостоверят, че разполагат със здравна помощ за сметка на държавата, в която получават пенсия.
– документи, доказващи достатъчно ресурси за него и семейството му за периода на пребиваване в Испания. Може да послужат всякакви доказателства, позволени от закона, като: банков сертификат, който да доказва наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или документи, доказващи наличен капитал.

Ако лицето е студент, трябва да представи:
– документ за записване в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от органите за образованието
– Документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя Националната здравна система. Застраховката може да бъде заменена с европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.
– Клетвена декларация за наличието на достатъчно финансови средства за себе си и за членовете на семейството за времето на пребиваване в Испания.

Напълно достатъчно за изпълнение на последното условие е представянето на документ за участие в някоя програма на Европейския съюз, която насърчава образователния обмен на ученици и учители.

Роднина на гражданин на ЕС:
– Документ, доказващ семейната връзка- легализиран и преведен в Испания от заклет преводач.
– Доказателство за икономическа зависимост.
– Доказателства, че гражданина, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещо лице за чужда или собствена сметка, разполага с необходимите средства за издръжката на присъединяващия се член, има държавна или частна здравна застраховка.
Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например: формулярите за здравеопазване S1, E109, E121 …

NIE- удостоверение за постоянна регистрация в Испания на граждани на ЕС

НАЧАЛО

Играчките на шоколадовите яйца “Kinder Surprise” се сглобяват в ужасни условия

09/12/2016 WORLD BG 0

Играчките на шоколадовите яйцата „Kinder Surprise“ се сглобяват в Румъния, пише английският вестник „The Sun”. Румънски семейства, живеещи в лоши хигиенни условия сглобяват хиляди капсули с играчки за известните яйца „Kinder Surprise”. Тези семейства получават Последни

БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия завежда дело срещу България

18/11/2016 WORLD BG 0

Европейската комисия заяви, че дава под съд България, защото не е изпълнила задължителното изискване на ЕС по сигурността на личните документи. Нашата страна не е изработила необходимото звено за контакт, с което да стане възможен Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Всички зърнени закуски съдържат пестициди

23/10/2016 WORLD BG 0

Изследване показва, че всички основни марки зърнени закуски /cereales/ съдържат пестициди, събщава испанската телевизия „Антена 3”. Изследването е направено от неправителствената организация „Бъдещи поколения” , която се занимава с изучаването на опасностите, които крият пестицидите Последни

Be the first to comment

Вашият коментар