Често задавани въпроси за българските лични документи

гражданство на 114 души

Срокът за изпълнение на поръчката Ви за издаване или подновяване на българските лични документи започва да тече от деня, в който заявлението е окомплектовано напълно с всички необходими документи. Можете да видите новият регламент за подаване и подмяна на българските лични документи ТУК.

Заявлението не се приема при установена липса или несъответствие на единен граждански номер (ЕГН), имена и/или месторождение с данните в НАИФ „НРБЛД“.

Кога се снемат пръстови отпечатъци?
Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

В кои случаи се подменя личната карта?
След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

Кога се издава първата лична карта?
Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?
Да. Съставя се акт за нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

Връща ли се изтекъл документ?
Да!

Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:
– смърт на притежателя;
– загубване на българско гражданство,
– установяване, че документът е нередовен;
– отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;
– изтичане на тяхната валидност.
Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му. Ако документът не е върнат в срок, лицето подлежи на глоба от 20 до 150 лева.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменя с нова?
Не е необходимо!

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност за изгубени или откраднати?
При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на полицията в съответната държава.
В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в Консулска служба и да го предаде.

Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

Справка за верността на българските лични документи и ЕГН

Нов регламент за подаване и подновяване на българските лични документи в чужбина

Освобождаване (отказване) от българско гражданство

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply