Изплащане на български пенсии в чужбина

ранно пенсиониране в Испания

Непрекъснато расте броят на наши сънародници, които получават български пенсии в чужбина. Това са предимно родителите на дългогодишни, трайно установили се емигранти, които идват да изкарат старините си при тях.

За да се получава българска пенсия в чужбина заинтересованите лица първо трябва да сменят настоящият си адрес в общината по местоживеене с постоянния адрес в чужбина и след това да заявят желанието си пред НОИ.

За да се получава българска пенсия в чужбина има два варианта:

  1. По постоянен адрес на лицето в друга държава. Преводите на пенсиите в чужбина се извършват в евро или в друга конвертируема валута според Международния договор. Има два начина за получаване на пенсиите в чужбина:

    -По лична банкова сметка в чужбина по постоянен адрес- пенсионерът заплаща таксите, които се събират от банката, в която е открита сметката. НОИ заплаща таксите по превода на парите. Ако пенсията е много малка НОИ има право да събира месечните суми и да ги превежда на 3 месеца, 6 месеца, 9 месеца или веднъж в годината, за да се пести от таксите.
    -Поименен чек- банковите преводни разноски са изцяло за сметка на пенсионера.
  2. По лична сметка в банка, намираща се на територията на Република България. Пенсията се изплаща ежемесечно в български лева.

Всички пенсионери, които получават български пенсии в чужбина трябва веднъж в годината да представят декларация за продължаване на получаването на пенсия от Република България (т.нар. декларация живот). Тя се заверява от осигурителната институция, нотариус, консулска служба или друго длъжностно лице, определено от законодателството на съответната държава и се представя в България в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. Документът може да се изпрати по пощата или по електронен път, подписан с персонален идентификационен код ПИК и ЕГН или с класифициран електронен подпис.

Ако пенсионерът не изпрати декларацията на време, пенсията се спира. Спрените пенсии се възобновяват след получаване на декларацията от датата на спирането.

Закупуване на недостигащ трудов стаж в България

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Сумиране на стаж за пенсия, придобит в различни държави на ЕС

Все повече българи получават пенсии от чужбина

Be the first to comment

Leave a Reply