Деклариране на договора за наем пред данъчните власти в Испания

Договора за наем, въпреки че е частна сделка, има правна стойност, но не всеки договор за наем е сключен според законовата база на държавата.

Не е задължително договорът да бъде написан на някаква специална бланка. Може да е на обикновен лист хартия, но в него да бъдат изложени правата и задълженията на всяка от страните (собственик и наематели). Същото важи и за устния договор, тъй като и двата са сключени частно. Друго нещо е, когато трябва договора да се представи пред съд или пред някоя служба за данъчни или юридически облекчения. Тогава договорът следва да е регистриран в съответната служба и администрацията да е наясно за съществуването му. През цялото време на валидност на договора, наемателят трябва да събира всички документи, с които може да докаже, че е живял там- разписки за платен наем, фактури за платени консумативи и т.н.

Декларирането на договора е в интерес и на наемателя, и на наемодателя.

За да бъде изряден един договор за наем, трябва да бъдат изпълнени следните стъпки:

  1. Депозит. Депозитът е стойността на наема за един месец и наемодателят трябва да го депозира като гаранция в жилищната агенция (Agencia de la vivienda) в съответната автономна област. Наемателят има право да провери дали имотът е законно регистриран в тази агенция.
  2. Гаранция: Гаранцията се депозира в банка, която издава документ за депозита (гаранцията не е задължителна, но се препоръчва, за да се избегнат бъдещи отговорности за неизпълнение на част или целия договор).
  3. Регистрация на договора в имотния регистър. Тази регистрация не е задължителна, но ако все пак се направи, то ITP (данъка за даване на жилища под наем) се заплаща от наемателя. При необходимост тя позволява на собственика на имота да изхвърли наемателя по бързата процедура в рамката на 10 дни, но също така предпазва наемателя да бъде изхвърлен от някоя банка, ако ипотеката не е обслужвана правилно от собственика.

Наемодателят няма право да принуждава наемателя да плати данъка за даването на имота под наем, но ако наемателят приеме тази клауза в договора трябва да изиска разписката за направените разходи. Важно е да се знае, че общинският данък на имота (IBI) не може да бъде приспадан от данъка върху доходите (IRPF). При определени обстоятелства може да се приспадне само стойността на наема. За целта е необходим кадастралния номер на имота и наличието на депозит в жилищната агенция (Agencia de la vivienda) в съответната автономна област.

Как се разбира дали договорът за наем е законен и деклариран пред данъчните власти?

  1. Проверка дали депозитът е деклариран в Жилищната агенция (Аgencia de la vivienda) в съответната автономна област. Наемателят може да направи рази проверка по интернет или на място в Жилищната агенция (Agencia de la vivienda) в съответната автономна област.
  2. Проверка дали договорът е регистриран в Имотния регистър в съответната автономна област.
  3. Проверка дали се приспада наема от данък общ доход: прави се в Данъчната агенция, представяйки кадастралния номер на жилището и доказателства, че е под наем.

Ако се установи, че наемодателят не е декларирал имота пред данъчните власти, се подава сигнал за това.

Източник: OCU

Жилище под наем- какво трябва да плаща наемателят и какво наемодателя

Държавни и автономни помощи за наем на жилище в Испания

Be the first to comment

Leave a Reply