Закупуване на недостигащ трудов стаж в България

През 2015 година изтичаше крайният срок за закупуване на недостигащ трудов стаж в България. Но в края на 2014 година българското правителство реши да отмени този регламент и закупуването на осигурителен стаж за пенсия да може да става по всяко време.
Според регламента всички кандидати могат да закупят недостигащите месеци или няколко години за придобиване на право на пенсия в България, дори и да живеят в чужбина.

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени няколко възможности за закупуване на осигурителен стаж:
– за времевия период на обучение при завършено висше или полувисше образование;
– за периода на завършване на докторантура, определен в нормативен акт за всички лица, придобили образователната и научна степен „доктор“;
– до 5 недостигащи години стаж, за да се придобие на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно общия ред.

Споменатите по-горе възможности са описани в чл. 9а от КСО, а по-детайлно текстът е разгледан в чл. 45 и 45а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Общото между тях е:
– времевият период, за който са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж от трета трудова категория;
– придобитият чрез закупуване стаж може да се ползва единствено и само за пенсиониране;
– вноските за осигуряване се изчисляват с процент (който е заложен във фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 01.01.1960 г.) върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се българи, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на превеждането на вноските;
– лицата внасят сумите за вноските си за осигуряване за своя сметка по банков път;
– придобитият посредством закупуване осигурителен стаж се зачита въз основа на удостоверение, което се издава от осигурителния институт.

Освен описаните по-горе възможности, за осигурителен стаж се приема времето на обучение по учебен план за конкретната специалност на лицата, завършили висше или полувисше образование. Формата на обучение (редовна или задочна) е без значение. Но условието е по времето на обучение да не е натрупван трудов стаж съгласно друго основание (например лицето да е работило, да се зачита стаж като „неработеща“ майка/осиновителка и др.).

Този вид осигурителен стаж може да се закупи по всяко време.

Удостоверението се издава съгласно документи, доказващи наличието на внесени осигурителни вноски, диплома за висше или полувисше образование и документи, удостоверяващи срока на обучението.

Възможността да се заплатят осигурителни вноски, за да се получи до 5 години осигурителен стаж, недостигащ за получаването на пенсионно възнаграждение по общия ред на чл. 68 от КСО, може да се използва само при навършване на общата пенсионна възраст.Нямат право на тази възможност лицата, които имат право да се пенсионират на по-ниска от общата възраст – например работилите при неблагоприятни трудови условия, които желаят да се пенсионират съгласно реда на чл. 4, ал. 1 – 3 от ПЗР на КСО.

Когато гражданинът е заявил желанието да си “закупи” трудов стаж, осигурителният институт изчислява за какъв период трябва да се платят осигуровките, за да се достигне времевият праг за пенсиониране. След това лицата се информират за конкретната сума на вноските за осигуряване, които дължат и реда за тяхното внасяне.

Не се зачита като осигурителен стаж закупен период, който е по- дълъг от необходимия за придобиването на право за пенсия. В този случай гражданите имат право да изискат от териториалната дирекциа на НАП възстановяване на т.нар. неоснователно преведени осигурителни вноски. Удостоверението, упоменаващо наличието на „закупен недостигащ стаж“ следва да бъде издадено от териториалното подразделение на осигурителния институт въз основа на документите за всички внесени вноски за осигуряване.

Удостоверението на гражданите, които пребивават на територията на друга държава, с която България има сключени международни споготби, касаещи социалното осигуряване, следва да се издаде от ТП на осигурителния институт в София (град). Правото на пенсия възниква от датата на подаване на заявлението за закупуване на недостигащия трудов стаж.

В случаите на вишисти или полувисшисти , които са учили по-малко от пет години може да се закупи трудов стаж, който да отговаря на срока на обучението.

Осигурителният доход за периода, за който е закупен трудов стаж за пенсиониране не се взима предвид при сумирането на индивидуалния коефициент на пенсионера.

Закупеният трудов стаж може да се използва само за пенсиониране.

Проверка по интернет на трудовия стаж в България

Промените при пенсионирането в България, които влизат в сила от 01.01.2017 година

Be the first to comment

Leave a Reply