В кои случаи испанската държава поемa изплащането на издръжката при разделени семейства

В кои случаи испанската държава поемa изплащането на издръжката при разделени семейства. Става въпрос за случаи, когато единия родител не изплаща издръжка. Тогава може да се поиска от държавата да изплати сумата като аванс чрез Държавния гаранционен фонд за плащане на издръжка, пише вестник „El país“.

Родителят, който живее извън семейната единица и няма родителски права над детето/децата е длъжен да плаща месечна суми за разходи, храна и т.н. Обикновено това става чрез месечно изплащане на издръжка за всяко дете, която е определена в нормативно споразумение, установено по време на развода или раздялата, когато родителите не живеят заедно или не са сключили граждански брак. Издръжката е за храна, жилище, дрехи, разходи, медицински грижи и образование на детето.

Какво трябва да се направи, когато е на лице неплащане на издръжката при разделени семейства?
В случай, че дадено лице трябва да плаща издръжка, но не го прави, трябва да се започне процедура за съдебно изпълнение срещу него, с което да се поиска да започне плащането. Ако споразумението между двамата родители е направено пред съд, потърпевшата страна трябва да се обърне отново към него. С тази процедура съдът ще изиска от другия родител да изплати издръжката, а ако не успее ще опита да сложи запор за дължимата сума.

Понякога изплащането на издръжката не се постига дори и чрез съда. За да се избегне икономическия проблем, който може да възникне от не изплащането на издръжката, испанската държавата има фонд, с който може да се гарантира част от сумата в такива ситуации и по този начин да могат да се покриват разходите за малки деца и недееспособни възрастни. Този фонд може да се използва само в случай, когато е налично споразумение, направено пред съда в процеса на раздялата или развода.
Впоследствие държавата, ще търси отговорност от този, който не е изпълнил споразумението.

Изисквания към желаещите да се обърнат към Гаранционния фонд на плащанията за издръжка:

– Детето или възрастния с над 65% инвалидност, трябва да са испански граждани или граждани на друга страна от ЕС, които имат законно право на издръжка.
– Чуждестранно непълнолетно лице, гражданин на държава извън ЕС, което има право на законна издръжка.
– Да бъде гражданин на държава, която е подписала споразумение или конвенция за признаване на подобни аванси за издръжка на испански граждани в тази страна.
-Доходите на семейството да не надвишават следните стойности: 1,5 пъти минималната работна заплата, ако в семейството има само едно дете- 1,75 пъти минималната работна заплата, ако имат две деца- 2 пъти минималната работна заплата, ако има 3 деца- 2,25 пъти минималната работна заплата и т.н. През 2016 година минималната работна заплата е 532.51 евро на месец.
За да се изчислят правилно всички доходи, трябва да се вземат в предвид: заплата, обезщетения, социални помощи, помощи на автономните региони, инвестиционни доходи и нетния баланс на печалби и загуби на членовете на семейството, придобити от собствени имоти.

Изчислението се прави въз основа на предполагаемите доходи, които се очакват да се получават през цялата календарна година, за която се иска аванс.

Семейната единица се формира само от родителя или настойника и децата, които са на тяхна издръжка.

Държавата отпуска максимум 100 евро на месец за всяко дете, което има право на издръжка и която не е изплатена. Ако стойността на издръжката, която съдът е определил е по-малка от 100 евро, то тогава Гаранционният фонд ще изплаща сумата, определена в съдебното решение.

Въпреки, че правото на издръжка е на детето, авансът трябва да се иска от родителя или настойника, който се грижи за него и упражнява родителските права. В случай на възрастен с увреждане, авансът се иска от самия него.

Заявлението се представят в Министерството на икономиката и финансите лично или онлайн.

Документи:
– Официален формуляр за кандидатстване за изплащането на издръжката при разделени семейства. Формулярът можете да го изтеглите от ТУК
– Удостоверение за решението на съда за признаване на правото на пенсия, издадено от самия съд.
– Свидетелство за влизане в сила на присъдата. Издава се от самия съд в уверение на това, че съдът е опитал да възстанови плащането на издръжката.
– Свидетелство, издадено от администрацията на съда, в което се посочва, че лицето не е получавало издръжка чрез изпълнение на присъдата.
– Акт за раждане
– Декларация за приходите на домакинството.
– В специалните случаи трябва да се представи сертификат, че са жертва на домашно насилие.

Молбата се разглежда в срок от 3 месеца. Ако срокът изтече и няма отговор, молбата се смята за одобрена. За взетото решение ще бъде уведомен както молителя, така и съда, който е гледал делото. Ако молбата не бъде одобрена, може да се обжалва пред административните съдилища в рамките на два месеца.

Испански съд отне детето на българка и го върна в България

Правен казус: Искам да се разведа, но не знам къде живее съпругът/а ми в момента

Правен казус: къде трябва да живее дете на разделени родители, които живеят в различни държави

Правен казус: Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

Правен казус: живея в чужбина, а ме осъдиха в България без да разбера

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply