Изчистване на съдебно досие в Испания

Изчистване на съдебно досие в Испания.

Когато гражданин наруши закона в Испания го вписват в регистъра на съдебните досиета / Registro de Antesedentes Penales/ на Министерството на правосъдието. Там е описано нарушението, което е извършил и наказанието на което е осъден. Такова досие може да се отрази неблагоприятно в много случаи, например: за получаване на испанско гражданство или за достъп до определени длъжности в обществения сектор, както и при извършване на ново престъпление. В последния случай наличието на съдебно досие ще утежни обстоятелствата в съда. Ако осъденото лице извърши необходимите действия, досието може да бъде изтрито завинаги от регистъра на съдебните досиета- все едно никога не е съществувало.

За ефективното изчистване на съдебно досие, освен изчерпването на наказателната отговорност трябва да се спазят и основните изисквания на закона.

Искането за закриване на съдебно досие може да се направи когато са изтекли следните срокове:

– Шест месеца за леки присъди
– Две години за присъди с наказания ненадвишаващи дванадесет месеца, както и престъпления, извършени по непредпазливост.
– Три години, за оставащите леки присъди с наказания ненадвишаващи три години.
– Пет години за не тежки присъди с наказания за 3 или повече години
– Десет години за тежки присъди.
Тези срокове започват да текат от първия ден след изтърпяването на наказанието и се прекъсват ако се извърши ново престъпление.

За да се изчисли кога може да се закрие съдебното досие от регистъра е необходимо да се знае какво е наказанието: леко, средно тежко или тежко. Ето как ги класифицира Наказателният кодекс:

1. Тежки наказания:
– Доживотен затвор с периодично преразглеждане
– Затвор над 5 години
– Пълно лишаване от права /напр. забрана за упражняване на професия/
– Лишаване от права за повече от 5 години
– Лишаване от правото за управление на моторно превозно средство за период над 8 години
– Лишаване от правото за притежаване и носене на оръжие за период над 8 години
– Лишаване от правото за посещение или живеене на определени места за период над 8 години
– Лишаване от правото за приближаване до жертвата, роднините на жертвата или други хора, определени от съда за период над 8 години
– Лишаване от правото за комуникация с жертвата, роднини на жертвата или други лица, определени съда за период над 5 години.
– Лишаване от родителски права.

2. Средно тежки наказания:
– Лишаване от свобода за период от три месеца до пет години.
– Лишаване от права до 5 години
– Лишаване от правото за управление на моторно превозно средство за период от 1 година и 1 ден до 8 години
– Лишаване от правото за притежаване и носене на оръжие за период от 1 година и 1 ден до 8 години
– Лишаване от правото за посещение или живеене на определени места за период от 6 месеца до 5 години
– Лишаване от правото за приближаване до жертвата, роднините на жертвата или други хора, определени от съда за период от 6 месеца до 5 години.
– Лишаване от правото за комуникация с жертвата, роднини на жертвата или други лица, определени съда за период от 6 месеца до 5 години.
– Глоба на стойност повече от 3 месеца /има наказания, при които съдът се произнася за глоба в дни и определя каква сума трябва да се заплати за всеки ден/
– Наказание полагане на обществено полезен труд в период от 31 дни до 1 година.

3. Леки наказания:
– Лишаване от правото за управление на моторни превозни средства за период от три месеца до една година.
– Лишаване от правото за притежаване и носене на оръжие за период от 3 месеца до 1 година
– Лишаване от правото за посещение или живеене на определени места за период по- малък от 6 месеца
– Лишаване от правото за приближаване до жертвата, роднините на жертвата или други хора определени от съда за период по- малък от 6 месеца.
– Лишаване от правото за комуникация с жертвата, роднини на жертвата или други лица, определени съда за период по- малък от 6 месеца
– Глоба на стойност до 3 месеца /има наказания, при които съдът се произнася за глоба в дни и определя каква сума трябва да се заплати за всеки ден/
– Наказание полагане на обществено полезен труд за период от 1 ден до 30 дни
– Наказание постоянно местонахождение от 1 ден до 3 месеца

Процедура за изчистване на съдебно досие:

Някои от процедурите могат да се извършат чрез уеб страницата на Министерството на правосъдието, но е необходим цифров сертификат или електронен подпис/ Certificado digital/.

В Наказателния кодекс се посочва, че всички физически лица, осъдени и изтърпяли наказанието си, имат правото да изчистят своето съдебно минало от Регистъра за съдебни досиета на Министерството на правосъдието. За ефективното признаване на правото за изчистване на досието, освен изтърпяване на наказанието е необходимо и спазването на основните изисквания на закона:

1. Анотации към съдебното досие:
– Да бъдат изпълнени всички граждански отговорности, произтичащи от наказанието, с изключение на случаите на несъстоятелност, които са признати от съда.
– Да не са извършвани други престъпления в следните периоди, започващи да текат веднага след изпълнението на присъдата:

Шест месеца за леки присъди
Две години за присъди с наказания ненадвишаващи 12 месеца както и престъпления, извършени по непредпазливост.
Три години, за оставащите леки присъди с наказания ненадвишаващи 3 години.
Пет години за леки присъди с наказание за 3 или повече години
Десет години за тежки присъди.

Тези срокове започват да текат от първия ден след изтърпяването на наказанието и се прекъсват ако се извърши ново престъпление.

2. Анотации на мерките за сигурност
Анотациите за мерките за сигурност приключват когато е изпълнено наказанието, наложено от съда.

Лица, които могат да представят искане за изчистване на криминалното досие:
Всички лица, които са изпълнили изискванията на закона /горните изисквания/ и желаят да изчистят съдебното си минало, трябва да представят саморъчно написана молба, в която трябва да фигурират следните данни:
 Трите имена
 Адрес
 Град
 Провинция
 Дата на раждане
 Текст, от който да стане ясно, желанието за изчистване на криминалното минало

Молбата трябва да бъде придружена с фотокопие на документ за самоличност и документ за актуалния адрес, ако адреса не съвпада с адреса, който е на личния документ. За да се ускори процесът е желателно към заявлението да се приложи и оригинален сертификат или заверено копие от него, издаден от компетентния съд, където се уточняват по дати началото и края на всяка една от наложените присъди.

I. Документи, доказващи самоличността на заявителя:
Според Наказателният кодекс Регистрите за криминалните досиета не са публични, за това лицето, което иска да изчисти съдебното си минало трябва да докаже самоличността си със съответните документи за самоличност, което може да се направи лично, с писмо, изпратено по пощата или чрез упълномощен представител. Тези докумети са:
1. Испански гражданин:
– валидно D.N.I. или заверено копие

2. Гражданин на ЕС:
– валидна лична карта или паспорт или заверени копия
– удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- N.I.E

II. За акредитация на упълномощеното лице

Ако молбата за изчистване на криминално досие не се подава лично, а чрез упълномощено лице, то последното също трябва да докаже своята самоличност чрез документите за самоличност посочени в точка I, както и нотариално заверено пълномощно.

Ако молбата е подадена правилно и идентификацията се извърши успешно, то молителят ще получи искания документ по пощата на адреса, посочен в молбата.

Как и къде се подава молбата за изчистване на съдебното минало:

1. Когато се подава лично от молителя:
Надлежно попълнената молба, заедно с горепосочените документи се подава в:
– Общия регистър на Министерството на правосъдието на адрес:
Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de justicia
Calle de la Bolsa 8, 28012 Madrid
– В някое от регионалните звена на Министерството на правосъдието- Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia
– Във всеки от регистрите, посочени в чл. 38 от Закон 30/92 от 26 ноември (както е изменен със Закон 4/99 от 13 януари) относно правния режим на публичните администрации и общото административното производство.

2. Изпращане по пощата:
Надлежно попълнената молба, заедно с горепосочените документи се изпраща на следния адрес:
Registro Central de Penados (Cancelaciones),
C/ San Bernardo nº 21, planta baja, 28015 – MADRID.

3. Подаване по интернет:
Подаването на молбата по интернет е възможна единствено и само когато молителят разполага с цифров сертификат /Certificado digital/.

Новата процедура за кандидатстване за испанско гражданство

КРИМИНАЛНИ

Испанската полиция задържа президента на ФК „Марбея“ за връзки с руски престъпни групировки

26/09/2017 WORLD BG

Испанската Гражданска гвардия е задържала днес президента на ФК „Марбея“ Александър Гринберг, който е руски гражданин и още десет човека. Всички те са обвинени за връзки с руски престъпни групировки, които бяха разкрити в друга Последни

НАЧАЛО

Университетът „Оксфорд” отваря врати в Париж заради Brexit

22/02/2017 WORLD BG

Университетът „Оксфорд” обмисля да вземе необичайна мярка: да открие първия си филиал извън Великобритания. Това никога не се е случвало през неговата 700-годишна история, но загрижеността на ръководството относно евентуалната загуба на европейското финансиране за Последни

БЪЛГАРИ В ИСПАНИЯ

Втори атентат в Испания за едно денонощие. Отново има убити и ранени

18/08/2017 WORLD BG

Втори атентат в Испания за едно денонощие. В град Камбрилс, южно от Барселона, микробус се вряза в пешеходци. 7 души са ранени. След намеса на полицията петимата нападатели са убити. Атаката е подобна на тази Последни

Be the first to comment

Вашият коментар