Ипотечен кредит за жилище в страните, членки на Европейския съюз

Вземането на ипотечен кредит за жилище ви позволява да закупите свой дом с по-ниски лихви. Ипотечните кредити се отпускат от банки, жилищно-спестовни каси и други кредитори и често се обезпечават с вашия имот.

Ипотечният кредит обикновено е с по-ниска лихва и по-дълъг период за погасяване в сравнение с потребителските кредити. Въпреки това, ако не изпълните задълженията си за погасяване и ипотечния ви кредит е обезпечен с вашия имот, кредиторите могат да изземат и продадат дома ви, за да погасят заема.

Банките имат право да приемат или да отхвърлят вашето искане за ипотечен кредит. Преди да ви предложи ипотека, кредиторът трябва да оцени вашата кредитоспособност, т.е. дали в действителност можете да си позволите да вземете кредит.

По принцип можете да получите ипотечен кредит и от кредитори, базирани в други страни. В този случай 28-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Въпреки това страната ви на пребиваване, мястото, където работите, или местоположението на имота могат да повлияят на оценката на кредитора на вашето искане.

Ето защо от съществено значение е да разберете как се оценява вашата кредитоспособност.

Оценка на кредитоспособността:
Преди да се съгласят да ви отпуснат заем, кредиторите трябва да оценят вашата кредитоспособност. Те ще направят своята оценка въз основа на различни критерии, сред които:

 • вашето финансово положение (активи, задължения и др.)
 • стойността на имота, с който ще се обезпечи заемът. Поради това ще трябва да посочите какви са вашите доходи, за да може кредиторът да прецени дали ще бъдете в състояние да изплатите заема.

Заемодателят може да ви предложи ипотечен кредит само ако оценката покаже, че вероятно ще можете да погасите кредита.

Кредиторите често отказват да предоставят ипотеки за имоти, намиращи се в други страни, или на лица, чийто източник на доходи или място на пребиваване не е в страната, в която се намира съответната банка. Независимо от това те не могат да дискриминират гражданите на ЕС единствено въз основа на тяхната националност.

Ако смятате, че сте били обект на дискриминация от страна на дадена банка въз основа на вашата националност, можете:

 • да се свържете с банката (нейният отдел за жалби), за да получите официален писмен документ, в който се посочват причините за отказа;
 • ако отказът се основава единствено на вашата националност, потърсете съвети и помощ от FIN-NET (мрежата на ЕС за решаване на финансови спорове), която посредничи при трансгранични спорове между потребители и доставчици на финансови услуги, като например банки.

Ключова информация за оценяване и сравняване на оферти
Препоръчително е да сравните офертите на различни кредитори, преди да решите да вземете ипотечен кредит. Когато се прави обвързваща оферта, кредиторът трябва да ви даде и европейския стандартизиран информационен формуляр (ЕСИФ). Този стандартен документ има за цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на ипотечните кредити, които се предлагат.

ЕСИФ съдържа следната информация:

  • размер на заема;продължителност на заема;
  • вид лихвен процент;
  • обща сума, която трябва да се изплати;
  • годишен процент на разходите (ГПР): една-единствена стойност, означаваща общия размер на разходите по кредита и изразена като годишен процент. ГПР ви помага да сравните различните оферти;
  • всички разходи, която трябва да се заплащат редовно или еднократно;
  • броя, периодичността и размера на вашите плащания;
  • информация за условията за предсрочно погасяване и разходите, които ще трябва да понесете, ако решите да погасите предсрочно своя заем;
  • ако вземате кредит в чуждестранна валута: примери, поясняващи потенциалното въздействие на промени в обменния курс върху вашия ипотечен кредит.

Благодарение на ЕСИФ можете да сравнявате оферти от различни кредитори и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, можете да го поискате.

Най-малко 7 дни за разглеждане на оферта или отказ от договор.
Съгласно правилата на ЕС кредиторът или кредитния посредник трябва да ви дадат най-малко 7 дни за оценка на офертата. По силата на законодателството на някои страни от ЕС този срок е по-дълъг.

В зависимост от страната, в която сте подали искане за заем, това може да бъде:

 • период за размисъл, през който можете да помислите дали офертата ви задоволява;
 • период, през който можете да се откажете от договора за кредит, който сте подписали;
 • комбинация от двете.

Предсрочно погасяване на вашия ипотечен кредит

Обикновено можете да изплатите част или целия си дълг по-рано. Това ви дава възможност да спрете да плащате лихви върху неизплатени задължения или да сключите нов по-изгоден договор за ипотека, включително с друг кредитор.
В този случай националните правила определят дали кредиторът може да поиска от вас да заплатите компенсация, ако изплатите ипотечния си кредит по-рано от предвиденото.

Когато е приложимо, тази компенсация никога не следва да надхвърля размера на финансовата загуба за кредитора.

Застраховка на ипотечен кредит, други услуги.

Застраховката на ипотечен кредит се използва, в случай че сте изправени пред обстоятелства, поради които не можете да изплати дълга си — например в случай на смърт, заболяване или загуба на работа.

Кредиторите могат да изискат от вас да закупите застраховка за ипотечния кредит.
Те могат да ви предложат застрахователна полица в пакет с вашия договор за ипотечен кредит, но това не може да бъде условие, за да получите кредита.

Винаги можете да потърсите застраховка с по-добри условия от друг застраховател, при условие че равнището на гаранции, предлагани в различните полици, е същото като изискваното от кредитора.

Кредиторите обаче могат да ви задължат да отворите платежна или спестовна сметка при тях, от която да изплащате заема.

Всеки собственик на жилище в България трябва да заяви в общината колко души живеят в него

Еднократна помощ за покупка на жилище в Испания

Be the first to comment

Leave a Reply