Как да се разведем с чужденец/ ка или българин/ка, живеещ/а в чужбина?

Как да се разведем с чужденец/ ка или българин/ка, живеещ/а в чужбина?

Сключен граждански брак с чужденец/ка или между българи, които живеят в чужбина, може да бъде прекратен чрез развод от българските съдилища при условие, че един от съпрузите е български гражданин или има обичайното местопребиваване на територията на Република България.

Когато и двамата съпрузи желаят да се разведат, стига един от тях да е български гражданин или да има обичайно местопребиваване в Република България, това може да стане по реда на взаимното съгласие в България. За това е необходимо да подадат молба за развод , както и да се явят на съдебното заседание по делото.

В случай, обаче, че не е възможно страните да се разведат по реда на взаимното съгласие, то съпругът, който е български гражданин или има обичайно местопребиваване в страната, може да предяви иск за развод пред българския съд, независимо от това дали неговият съпруг е чужденец и/ или живее извън страната. За целта се подава искова молба до съда за развод. В този случай съдът може да се произнесе за вината само ако е направено предварително изрично искане.

След като исковата молба постъпи в съда, съдът разпорежда препис от същата и от приложените към нея доказателства да бъдат връчени на другия съпруг, на когото се предоставя възможност да подаде писмен отговор на молбата. В едномесечен срок от получаването ѝ той може да направи своите възражения срещу иска, както и да предяви своите насрещни искове, ако има такива.

Връчването на съобщенията се извършва на настоящия, а ако няма такъв – на постоянния адрес на ответника. Когато обаче, той живее извън територията на Република България и съответно няма регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, изниква въпроса как ще му бъде съобщено за заведеното дело. В тези случаи е от значение дали ищецът знае или не адреса на ответника в чужбина:

  1. Ако ищецът не знае адреса на ответника в чужбина, то съобщението до ответника за предявения иск за развод срещу него може да се извърши чрез публикация в неофициалния раздел на „Държавен вестник”. За целта ищецът следва да подаде молба до съда, пред който е завел делото, с искане да бъде разрешено връчването да стане по този ред. За да бъде уважена молбата от съда, ищецът следва да представи справка, от която да е видно, че ответникът няма постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, а също така ищецът трябва да декларира и че не му е известен адрес на ответника в чужбина. Ако въпреки публикацията в „Държавен вестник”, ответникът не се яви на делото, то съдът му назначава служебен адвокат на разноски на ищеца, който да представлява ответника по делото.
  2. В случай, че на ищеца е известен адреса на ответника в чужбина, то съобщението до ответника, че срещу него е образувано дело се връчва на известния адрес в чужбина. Призоваването, както и връчването на съобщения и книжа в чужбина се извършва чрез българските дипломатически или консулски представителства, или компетентните чуждестранни органи. Съдът, пред който искът е предявен, се обръща към тях чрез Министерството на правосъдието. Ако ответникът е е български гражданин, може да се иска съдействието на българските дипломатически и консулски представителства за връчването на съобщението.

При връчването на съобщението, на ответника се указва да посочи адрес на територията на Република България, на който да бъдат връчвани последващите съобщения по делото. Ако въпреки тези указания, ответникът не посочи адрес на територията на Република България, съобщенията се прилагат по делото и се считат за редовно връчени.

В случай, че ищецът посочи адрес, на който да бъде връчено съобщението до ответника за образувано срещу него дело, но въпреки това връчването не бъде успешно проведено, то съдът, пред който делото е висящо, разпорежда връчването да стане чрез публикация в „Държавен вестник”. Ако и в този случай ответникът не се яви по делото, то съдът му назначава служебен адвокат, който да го представлява по делото.

Страницата подготви адвокат Ирина Константинова, тел: (00359) 02/851-12-20, (00359) 0888-847-955

Правен казус: живея в чужбина, а ме осъдиха в България без да разбера

Правен казус: Искам да се разведа, но не знам къде живее съпругът/а ми в момента

Правен казус: къде трябва да живее дете на разделени родители, които живеят в различни държави

Правен казус: Какво се случва когато единият родител живее в чужбина, а другият самоволно се премести с детето в България

Be the first to comment

Leave a Reply