Новата процедура за кандидатстване за испанско гражданство

ispansko grajdanstvo

От 15.10.2015 г. Испания въведе нов регламент на процеса за кандидатстване за испанско гражданство.
До тази дата документите за испанско гражданство се подаваха само в гражданските регистри по местоживеене. От тази дата вече, освен чрез среща в гражданския регистър /Registro civil/ на съответния град по местоживеене на кандидата, документите могат да се подават и по телематичен път- чрез специалната платформа на уебсайта на Ministerio de Justicia

Втората новост е необходимостта от доказване на степента на интеграция в испанското общество и основни познания на езика. За целта се изисква задължително полагането на два изпита, за чиито провеждане е упълномощен института : „Сервантес”:

Първият изпит оценява основните познания по езика посредством дипломата за ниво на владеене на испански език като чужд- DELE А2 или по-висока. Таксата за изпита е на стойност 120 евро и се заплаща при записването. Кандидатите от страни или територии, където испанския език е официален, се освобождават от този изпит.

Вторият изпит отразява познанията на испанската конституция и испанския социален и културен живот. Таксата за изпита е 80 евро и се заплаща при записването.

Записването и за двата изпита става на уебстраницата на института Cervantes

Овободени от горепосочените изпити са лица, ненавършили 18 години към датата на подаване на документите, както и лица с решение за недееспособност.

Третата новост е, че самата процедура по получаване на гражданство също се заплаща. Стойността е 100 евро, чиито получател е Министерството на правосъдието.

Задължителни условия, които трябва да са изпълнени преди започването на процеса:

1. За родените извън Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 10 години, без прекъсвания и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
2. За родените в Испания: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.
3. За сключилите брак с испанки гражданин/ка: законно пребиваване в Испания в продължение на 1 година и непосредствено преди началото на процеса за придобиване на националност.

Необходими документи:

А) Пълнолетни граждани:

1. Молба /мodelo/ стандартно приложение. Може да се изтегли от ТУК
Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата
2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
3. Валиден задграничен паспорт.
4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
5. Свидетелство за съдимост, издадено от страната по произход, преведено и легализирано в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
6. Удостоверение за брак, ако кандидатът е женен/омъжена. Срокът на валидност е 3 месеца!
7. Квитанция за платена такса.
8. Разрешение за консултация в Министерство на правосъдието относно евентуално досие, свързано с поведението на заявителя /свидетелство за съдимост в Испания/- съдържа се във формуляра за кандидатстване
9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/.
Срокът на валидност е 3 месеца!
10. От института „Сервантес”:
-диплома за успешно положен изпит по конституционни и социално-културни знания (CCSE)
– диплома за владеене на испански (DELE А2).

Б) Деца под 14 години и инвалиди, които се представляват от законен представител:

1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
Ако документите се подават по електронен път молбата се заменя с он-лайн формата.
2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
3. Валиден задграничен паспорт.
4. Удостоверение за раждане на съответното лице от България, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
5. Лични документи на представителя.
6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
7. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
8. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

В) Младежи между 14 и 18 годишна възраст, които се представляват от законен представител:

1. Молба /мodelo/ стандартно приложение, подписана от законния представител. Може да се изтегли от ТУК
2. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE
3. Валиден задграничен паспорт.
4. Удостоверение за раждане на съответното лице, преведено и легализирано. / Желателно е като се извади акта за раждане, да се легализира в България с апостил по хагската конвенция и след това да се преведе от заклет преводач в Испания/. Срокът на валидност е 3 месеца!
5. Квитанция за платена такса.
6. Сертификат от учебното заведение на детето, удостоверяващ достатъчна степен на интеграция, задължителна за деца в училищна възраст.
7. Документ, упълномощаващ представителството на единия родител / съдебно решение, смъртен акт и т.н./
8. Удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС- NIE / на детето/.
9. Удостоверение за адресна регистрация/ Certificado de empadronamiento/. Срокът на валидност е 3 месеца!

Допълнителни документи, които трябва да се приложат в определени случаи:

– Родените в Испания- удостоверение за раждане на заинтересованото лице /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/.
– При брак с испански гражданин/ка-
1. удостоверение за раждане на испанския съпруг/а /certificado literal de nacimiento/, издадено от гражданския регистър /Registro civil/. Срокът на валидност е 3 месеца!

2. свидетелство за сключен граждански брак/ certificado literal de matrimonio/, издадено от испанската гражданска регистрация. Срокът на валидност е 3 месеца!

3. Сертификат за съвместно съжителство / Certificado de Convivencia/ или адресна регистрация, в която да фигурират двамата съпрузи / Empadronamiento conjunto con el cónyuge/. Срокът на валидност е 3 месеца!

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ:
Докато не се активират техническите средства за плащане на такси по електронен път на Agencia tributaria, плащането ще трябва да се извършва все още лично като за целта ще трябва да се изтегли и попълни МОДЕЛ 790-026

При всеки от горепосочените случаи плащането на таксата трябва да стане задължително преди подаването на документите и доказателството за плащането ще трябва да се приложи към тях.

href=“http://worldbg.eu/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/“>Кога се губи испанска националност

Защо Испания не признава двойното гражданство и трябва да се откажем от българското

Освобождаване (отказване) от българско гражданство

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply