Кога Испания може да екстрадира чужд гражданин

Испания може да екстрадира чужд гражданин, когато той е извършил престъпление и може да бъде експулсиран от страната в съответствие с разпоредбите на чл. 89 от Наказателния кодекс. В този член се предвижда експулсиране на чуждестранните граждани като заместител на мярката за лишаване от свобода, с което им се ограничава правото на влизане, пребиваване или преминаване през територията на Испания с цел постигането на целите на имиграционната политика, водена от правителство (чл. 2а 4/2000 от 11 януари на правата и свободите на чужденците в Испания и тяхната социална интеграция (LOEX).

С реформата на испанския Наказателен кодекс от 2015 г. се направиха важни промени и в наказателното право, заради които главният прокурор е издал циркуляр 7/2015 от 17 ноември 2015 година да бъдат експулсирани от Испания всички осъдени чужденци с наказание лишаване от свобода.

Основните положения на този циркуляр:

1. Наказанието лишаване от свобода за срок равен на или по-малък от една година не подлежи на замяна с експулсиране. Следователно неговото изпълнение е влизане в затвор или условна присъда, ако са изпълнени условията на чл. 80 от Наказателния кодекс.

2. Ако едно съдебно решение, наложено на чужд гражданин постанови две или повече присъди и срока на никоя от тях не надвишава една година, не може да се пристъпи към експулсиране, въпреки че сумата на присъдите надхвърля този лимит.

3. Ако едно съдебно решение, наложено на чужд гражданин постанови две или повече мерки лишаване от свобода, от които само една или няколко надвишават прага от една година, може да се приложи експулсиране, ако са изпълнени останалите условия за прилагане на мярката. Същата схема може да се приложи, ако наказанието лишаване от свобода е с продължителност повече от една година и е придружено от други санкции с различен характер. Тези санкции, без значение от какъв характер са, не могат да възпрепятстват прилагането на мярката за експулсиране.

4. В случаите, описани в чл. 89.1 от НК-мярка лишаване от свобода за срок между една и пет години, прокуратурата трябва да поиска пълната замяна на наказанието с изгонване от страната. По изключение може да се пристъпи към частична замяна, в зависимост от естеството и сериозността на събитията, които са довели до необходимостта от ефективно осъждане.

5. В случаите по чл. 89.2 от Наказателния кодекс- прокуратурата трябва да настоява за пълно или частично изпълнение на присъдата, в зависимост от конкретните обстоятелства.

6. В случаите когато още в началото на изтърпяването на присъдата, осъденият се изкачи до трето ниво в затвора и остатъка от присъдата може да се замени с условна, този остатък се заменя с експулсиране от Испания. Прокуратурата трябва да конкретизира и срока на забраната за връщане в Испания, който ще започне да тече когато експулсирането влезе в сила.

7. Замяната на ефективната присъда с експулсиране не може да се прилага в случаите при които се смята, че няма прпорционалност.

8. За да се направи оценка на пропорционалността на мярката трябва да бъдат взети под внимание времето за пребиваване на затворника в Испания, семейното и финансовото му положение, трудовата ситуация, социалната и културна интеграция и връзките с държавата му по произход. Във всеки случай, за да се избегне прилагането на чл.89 от НК трябва да са на лице стабилни семейни връзки:
– реално и стабилно съжителство с близки или роднини, т.е. родители, братя или сестри, съпрузи или партньори, деца, които живеят в Испания
– други роднини, които живеят в Испания и осъденият е материално или икономически зависим от тях.

9. Когато решението за експулсиране на чужденеца е било отхвърлено заради непропорционалност трябва да се приложат някои от формите за условни присъди по реда на чл. 80 единствено и само когато са изпълнени всички условия.

10. Подмяна на ефективната присъда, наложена на гражданин на ЕС, с изгонване от територията на Испания е възможно само ако е на лице престъпление, свързано с обществения ред или обществената сигурност. Ако осъденият е живял повече от десет години в Испания, трябва да се третира като някой от случаите, описани в член 89.4, 3 на Наказателния кодекс. Замяната на присъдата винаги трябва да бъде частична.

11. Член 89 от Наказателния кодекс се прилага и върху лицата без гражданство и имигрантите без документи, въпреки огромните трудности, които съпътстват мярката за експулсиране. В случаите на лица без гражданство се дава срок от 30 дни (с възможност за продължение), по времето на който се търси възможност за правно им приемане в друга държава.

12. Ако от произнасянето на съдебното решение, отнасящо се за подмяна на мярката лишаване от свобода с експулсиране на чужденеца са минали повече от две години, без присъдата да е влязла в сила, то съдебното решение може да бъде преразгледано, ако са налице сериозни основания да се смята, че семейната ситуация на на обвиняемия в чужбина се е променила и мярката е станала непропорционална. Прокуратурата трябва да започне разследване на причините за възникналия инцидент в изпълнението на съдебното решение и да изслуша осъденото лице и неговия защитник, както и другите страни, ако има такива. Това разследване се отваря автоматично, ако става въпрос за граждани на ЕС.

13. Във всеки обвинителен акт срещу чужд гражданин прокуратурата ще трябва да представи своята позиция по отношение на прилагането на чл. 89 от Наказателния кодекс.

13.1 В заключението задължително трябва да бъде указано административната ситуация в Испания на лицето с чужд произход. Ако се установи, че лицето поддържа реални семейни, трудови и социални връзки в Испания трябва да бъдат добре описани.

13.2 Този извод пети приспада подмяна иск лишаване от свобода за експулсиране, ако това е целесъобразно от гледна точка на закона, се посочва дали замяната засяга цялото изречение, или страна, и определяне на частта, чието изпълнение се интересува. Трябва също да поиска да наложи забраната за връщане към испанска територия от гледна точка на чл. 89.5 от НК, дори и в случаите, когато това е поискано от съображения за обща възпиране пълно съответствие с него, в случай, че бъде експулсиран да достигне до третото ниво на класификация затвор или условно предсрочно освобождаване.

14. Ако след влязло в сила решение за експулсиране, чужденецът отново се появи на испанска територия, присъдата не може да бъде намалявана- чл. 89.7 от Наказателния кодекс.

Проверка за глоби на шофьорите в Испания

Испания: какво се случва при инцидент, ако шофьорът на автомобила не присъства в застрахователната полица

Be the first to comment

Leave a Reply