От днес испански граждани не се допускат да влизат в България

България

От днес испански граждани не се допускат да влизат в България. Причината е, че Испания вече попада в т.нар. „червена зона“ заради високия брой заразени с коронавирус. Забраната се въвежда въз основа на Заповед РД-01-597/16.07.2021 на министъра на здравеопазването, ще е в сила до 31 зли 2021 г. но не засяга българските граждани, идващи от Испания, както и испанците с постоянно пребиваване в България.

Българските граждани или испанци със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България или член на техните семейства, в т.ч. и деца, независимо от тяхната възраст, трябва да представят на органите на граничния здравен контрол отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (ПСР- тест), считано от датата на пробонабиране (вписана в цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС).

Пристигащите, които не представят такъв сертификат се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Карантината на тези лица може да се отмени при предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Нови изисквания за пътуващите от Испания през Франция

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply