Пътуване в ЕС на деца, ненавършили 18 години

Пътуването на деца, български граждани, ненавършили 18 години невинаги е съпроводено с допълнителни процедури, за да се избегнат неприятностите по границите.

  1. Общи правила за пътуване в чужбина на деца, български гражданин, ненавършили 18 години или пълнолетие, изложени на сайта на МВнР:
  • Личен документ:

– Малолетните българските граждани (до 14 г. възраст) пътуват със задграничен паспорт
– Непълнолетните български граждани (навършилите 14 год. възраст) пътуват с паспорт или лична.

  •  Нотариално заверено пълномощно или декларация от не придружаващите детето родител/и, настойник/ци или попечители. Този документ се изисква само от служителите на българската граница.
  • Оригинал и копие на удостоверението за раждане на детето.

2.  Ситуации, при които не се изисква представянето на нотариално заверено пълномощно или декларация от не придружаващите детето родител/и, настойник/ци, попечители:

  • Детето живее постоянно с родителите си в чужбина и това е отразено в документа му за самоличност или притежава и представи официален документ за пребиваване в съответната държава. В случая на Испания това е Sertificado de registro de cuidadano de UE или т.нар. „зелен лист или карта“ с NIE.
  • В удостоверението за раждане на детето е вписан само единия родител или другият родител е починал. Тогава обаче на границата трябва да се представи оригинал и копие от акта за раждане на детето и акта за смърт на родителя.
  • Не пътуващият родител не е български гражданин.
  • Не пътуващият родител е лишен от родителски права трябва да се представи на граничните власти оригинал и копие от съдебния акт постановяващ лишаването.
  • В случай когато по някаква причина съдът е разрешил пътуването на детето се представя оригинал и копие от съдебното решение.

Узаконяване на новородено дете в Испания, чиито родители са български граждани

Националност на дете, родено в Испания от родители българи

Ваксинирането на децата в Испания

Грешките, които правят родителите, когато детето им се разболее

Digiprove sealThis content has been Digiproved

Be the first to comment

Leave a Reply