NIE-временно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

NIE- удостоверение за временна регистрация

NIE-временно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания или Идентификационен номер на чужденец. Гражданите на държава-членка на Европейския съюз или друга държава от Европейското икономическо пространство могат да пребивават на територията на Испания неограничено време. Ако искат, обаче, да се установят на територията на страната за повече от три месеца и да започнат работа ще трябва да се регистрират в Регистъра за чужденците и да получат своя „Идентификационен номер на чужденец”- NIЕ.

Ето условията за изваждане на документа:

* Лицето трябва да работи за чужда сметка или да е самостоятелно заето лице /autónomo/

* Лицето трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови средства за себе си и за останалите членове на семейството, за да не се превърнат в тежест на испанската Социална система по време на тяхното пребиваване. Оценката на финансовите ресурси, с които разполага кандидата се прави индивидуално, като се взема предвид семейното му положение. Финансовите средства се смятат за достатъчни когато по размер надвишават минималната браншова заплата, която се определя от Закона за държавния бюджет за всяка календарна година. Също така трябва има здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която да има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Национална здравна система.

*
Лицето е студент и е записан в публично или частно учебно заведение, което да е признато от органите за образованието на съответната автономна област или централната власт. Да има здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Националната здравна система. Кандидатът трябва да докаже, че разполага с достатъчно финансови средства за себе си и евентуално за останалите членове на семейството, за да не се превърнат в тежест за испанската Социална система по време на тяхното пребиваване. Оценката на финансовите ресурси, с които разполага кандидата се прави индивидуално, като се взема предвид семейното му положение. Финансовите средства се смятат за достатъчни когато по размер надвишават минималната браншова заплата, която се определя от Закона за държавния бюджет за всяка календарна година.

Необходими документи:

I. Попълнен формуляр (EX-18) в два екземпляра.

II. Валиден паспорт или национален документ за самоличност.
III. Удостоверение за адресна регистрация.
IV. В зависимост от житейската ситуация на кандидата, поради която е необходимо издаваането на NIE:

1. Ако лицето работи за чужда сметка трябва да предостави някои от следните документи:
– Оферта за работа или удостоверение за трудова заетост, в които трябва да фигурират всички фискални данни на работодателя: името, дреса, идентификационния код на фирмата /SIF, NIF/ и кодa на котизиращата сметка в социалното осигуряване /código cuenta de cotización/.
– Трудов договор, регистриран в Служба по заетостта или изпратено съобщение за назначаването на лицето и условията на трудовия договор посредством платформата Contrat @.

2. Ако лицето работи за своя сметка трябва да предостави някои от следните документи:
– Регистрация в Служба за икономически дейности- Censo de Actividades Economicas
– Регистрация в Търговски регистър- Registro Mercantil

3. Ако на територията на Испания не се упражнява трудова дейност е необходимо да се представи:
– Здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която да има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Национална здравна система. Пенсионерите трябва да представят сертификат, издаден от съответната държава, с който да удостоверят, че на територияата на Испания имат право на здравна помощ за сметка на държавата, в която получават пенсия.
– Доказателство, че кандидатът разполага с финансови средства за себе си и за семейството си, които ще бъдат достатъчни за целия период на пребиваване в Испания. Пред службите могат да послужат само доказателства, позволени от закона, като: банков сертификат, доказващ наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или други документи, доказващи наличен капитал.

4. Ако лицето е студент, трябва да представи:
– документ за записване в публично или частно учебно заведение, което е признато от органите за образованието на съответната автономна област или централната власт.
– Документ за дравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която да има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Национална здравна система. Застраховката може да бъде заменена с Европейска здравна карта, чиято валидност трябва да обхващаща периода на пребиваване в Испания и която позволява достъп до всички здравни услуги.
– Клетвена декларация за наличието на финансови средства, които да покриват разноските на кандидата и на членовете на семейството му, които да бъдат достатъчни за целия период на пребиваване в Испания.
Испанската администрация смята за достатъчно представянето на документ за участие в някоя програма на Европейския съюз, която насърчава образователния обмен на ученици и учители.

5. Роднина на гражданин на ЕС:
– Документ, доказващ семейната връзка, който трябва да е легализиран и след това преведен от заклет преводач в Испания.
– Доказателство за икономическата зависимост на кандидата.
– Документи, с които да се докаже, че гражданинът, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещо лице за чужда сметка или е самонаето лице, разполага с необходимите финансови средства за издръжката на присъединяващия се член и има държавна или частна здравна застраховка, която да има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Национална здравна система

Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например: формулярите за здравеопазване S1, E109, E121 …

При подаването на документите се представят оригиналите и копията им, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.

NIE- постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

Be the first to comment

Leave a Reply