NIE- постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

NIE- постоянно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания е документ, който се издава на всички европейски граждани, които са пребивавали постоянно и законно на територията на кралството повече от пет години. Смяната на т.нар. „временно NIE“ с „постоянно NIE“ не е задължителна, но е желателна.
I. Кой има право на постоянно удостоверение за регистрация или „постоянно NIE“:

1. Лице, което е пребивавало законно и непрекъснато в Испания в продължение на повече от пет години.
За законно пребиваване на гражданин в Испания се счита всяка от следните ситуации:
всеки, който е работил през петгодишния период за чужда сметка
всеки, който е работил през петгодишния период като самонаето лице (autónomo)
всеки, който е имал здравна застраховка за целия период, сключена в Испания или в друга страна, която е имала покритие в Испания и е била еквивалентна на тази, която предоставя испанската Националната здравна система. В този случай лицето трябва да докаже, че е разполагало с достатъчно финансови средства, с които да издържа себе си и останалите членове на семейството и не са били в тежест на испанската Социална система. Оценката на финансовите ресурси, с които е разполагал кандидата се прави индивидуално, като се взема предвид семейното му положение. Финансовите средства се смятат за достатъчни когато по размер са надвишавали минималната браншова заплата, която се определя от Закона за държавния бюджет за всяка календарна година.
всеки, който е бил студент в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от испанските образователни органи. В този случай трябва да се докаже наличието на здравна застраховка за целия период, която да е сключена в Испания или в друга страна, но с покритие в Испания и да е еквивалентна на тази, която предоставя испанската здравна система или европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.

2. Всеки, който е работил за чужда сметка или като самонето лице и е прекратил дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия, предвидена в испанското законодателство.

3. Всеки, който е работил за чужда сметка или като самонаето лице през последните 12 месеца, но е прекратил е дейността си поради ранно пенсиониране.

В тoзи случай задължително трябва да се доказва, че лицето е пребивавало на територията на Испания през последните 3 години без прекъсване.

Доказване на тригодишния период на постоянно пребиваване не се изисква ако:
– съпругът/а на лицето е испански гражданин
– ако лицето е загубило е испанското си гражданство вследствие на сключване на брак
-ако лицето има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

4. Всеки, който е работил за чужда сметка или като самонаето лице, но е прекратил дейността си поради трайна загуба на трудоспособност.
В този случай задължително трябва да се докаже, че лицето е пребивавало на територията на Испания в продължение на повече от две години без прекъсване..

Доказване на срока от две годишния период на постоянно пребиваване не се изисква ако:
неработоспособността е в резултат от трудова злополука или професионално заболяване, въз основа на което кандидатът е получил право на държавна пенсия в Испания.
съпругът/а на лицето е испански гражданин
лицето е загубило испанското си гражданство вследствие на сключване на брак
лицето има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

5. Всеки, който е работилм за чужда сметка или като самонаето лице и след три години непрекъсната трудова дейност и пребиваване в Испания продължи да извършва дейността си в друга държава от ЕС, запазвайки постоянното си пребиваването в Испания и връщайки се на испанска територията ежедневно или поне веднъж седмично.

6. Всеки, който е роднина на гражданин, който работи за чужда сметка или като самонаето лице и е придобил „постоянно NIE“ по 2, 3, 4 или 5 точка.

II. Необходими документи:

I. Попълнен формуляр ЕХ- 15 в два екземпляра.
2). Валиден паспорт или национален документ за самоличност.
4). Удостоверение за адресна регистрация.
5). В зависимост от случая:
За случай 1:

А) Ако работите за чужда сметка:
– трудов договор, регистриран в служба по заетостта.
– Справка за трудовата дейност- Vida laboral

Б) Ако работите за своя сметка:
– Регистрация в службата на икономическите дейности- Censo de Actividades Economicas
– Регистрация в търговския регистър- Registro Mercantil

В) Ако не работите:
трябва да имате здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската Национална здравна система.
пенсионерите трябва да представят сертификат, с който да удостоверят, че разполагат със здравна помощ за сметка на държавата, от която получават пенсия.
документи, доказващи наличието на достатъчно финансови средства за издръжката на заитересованото лице и семейството му за целия период на пребиваване на територията на Испания. За целта могат да послужат всякакви доказателства, позволени от закона като: банков сертификат, който да доказва наличната сума по сметката, заверени банкови чекове или документи, доказващи наличен капитал.

Г) Ако учите:
документ, удостоверяващ записването в публично или частно учебно заведение, което е признато или финансирано от испанските органит на образованието
документ за здравна застраховка, сключена в Испания или в друга страна, която има покритие в Испания и да бъде еквивалентна на тази, която предоставя испанската здравна система. Застраховката може да бъде заменена с европейска здравна карта с валидност, обхващаща периода на пребиваване и която позволява достъп до необходимите здравни услуги.
клетвена декларация за наличието на достатъчно финансови средства за себе си и за членовете на семейството за цялото време на пребиваване в Испания.

Д) Ако сте роднина на гражданин на ЕС:
документ, доказващ семейната връзка- легализиран и преведен в Испания от заклет преводач.
доказателство за икономическа зависимост.
доказателства, че гражданинът, който иска да присъедини към себе си член на семейството е работещ за чужда или собствена сметка, разполага с необходимите средства за издръжката на присъединяващия се член и има държавна или частна здравна застраховка.

За случай 2:
доказателство, че лицето е работило за своя или чужда сметка и е прекратило дейността си поради достигане на пенсионна възраст с право на пенсия според испанското законодателство.

За случай 3:
документи, доказващи правото на ранно пенсиониране:
документ, доказващ трудова дейност в продължение на минимум 12 месеца.
доказване на тригодишно постоянно пребиваване на територията на Испания.

Доказване на тригодишния период на пребиваване не се изисква ако:
съпругът/а на лицето е испански гражданин
ако лицето е загубило е испанското си гражданство вследствие на сключване на брак
ако лицето има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

За случай 4:
документ, доказващ прекратяването на трудовата дейност поради трайната загуба на трудоспособност.
в случай, че лицето не е живяло в Испания в продължение на две години без прекъсване е необходимо да представи документи, доказващи, че увреждането е в резултат на злополука или професионално заболяване с право на пенсия от съответния орган.

Доказване на тригодишния период на пребиваване не се изисква ако:
съпругът/а на лицето е испански гражданин
ако лицето е загубило е испанското си гражданство вследствие на сключване на брак
ако лицето има регистрирано брачно партньорство /pareja de hecho/

За случай 5:
документ, удостоверяващ извършването на трудова дейност в друга държава на ЕС
документи, доказващи връщането на испанска територията всеки ден или поне веднъж седмично.

За случай 6:
документ, доказващ семейна връзка с гражданина на ЕС
документ, доказващ финансова зависимост

Когато се представят стандартните формуляри на Европейския съюз не е необходим превод и легализация. Например: формулярите за здравеопазване S1, E 109, E 121 …

При подаването на документите се представят оригиналите и копията им, като в момента на подаване на заявлението оригиналите се връщат на притежателя им.

NIE-временно удостоверение за регистрация на европейски гражданин в Испания

Be the first to comment

Leave a Reply